Řemesla

na Tvrzi rosické III

Více

Ve svět­le sou­čas­ných udá­los­tí jsme se roz­hod­li Ře­mes­la na Tvr­zi ro­sic­ké zru­šit. Ač­ko­liv bychom do­ká­za­li vy­ho­vět ak­tu­ál­ně plat­ným na­ří­ze­ním, v době rych­lé­ho růstu po­čtu na­ka­že­ných nám po­řá­dat akci ne­při­jde vhod­né ani bez­peč­né. Na­víc se ne­chce­me do­stat do si­tu­a­ce, kdy­bychom mu­se­li akci ru­šit den pře­dem kvů­li zpřís­ně­ní opat­ře­ní nebo vý­pad­ku ně­kte­ré­ho z ře­me­sl­ných mi­s­trů z dů­vo­dů ne­mo­ci nebo ka­ren­té­ny.

Po­kud vás Ře­mes­la na Tvr­zi ro­sic­ké za­u­ja­la, sle­duj­te naše FB strán­ky, plá­nu­je­me je uspo­řá­dat v prv­ním vhod­ném ter­mí­nu.

O akci

Ře­mes­la na Tvr­zi ro­sic­ké je workshop tra­dič­ních ře­me­sel, kte­rý tě v so­bo­tu 17. a ne­dě­li 18. říj­na pře­ne­se do 14. sto­le­tí na pan­ství ro­sic­ké.

Sta­neš se ře­me­sl­ným učed­ní­kem a pod ve­de­ním zku­še­né­ho mi­s­tra si vy­ro­bíš do­pl­něk ke své­mu his­to­ric­ké­mu šatu, před­mět den­ní po­tře­by, či si jen vy­zkou­šíš tra­dič­ní po­stu­py. Me­zi­tím co bu­deš v potu tvá­ře vy­rá­bět svůj nůž, te­pat mě­dě­ný prs­ten pro svou lás­ku či mo­tat skle­ně­né vi­nu­té ko­rál­ky pro ra­dost, z ote­vře­né ku­chy­ně se již bude li­nout vůně du­še­ni­ny.

Díky ku­li­sám stře­do­vě­ké ves­nič­ky a in­ter­ak­cím kos­tý­mo­va­ným lidí za­ži­ješ je­di­neč­nou at­mo­sfé­ru a na­víc si od­ne­seš vlast­no­ruč­ní dílo.

O ves­nič­ce

Akce se bude ko­nat v are­á­lu zám­ku Ro­sic u Brna, tak­zva­ném Pří­ko­pu, kte­rý nor­mál­ně slou­ží jako zá­ze­mí zá­žit­ko­vé akce Tvrz. Celá akce bude pro­bí­hat v his­to­ric­kých ku­li­sách prv­ní po­lo­vi­ny čtr­nác­té­ho sto­le­tí, ve kte­rém je Tvrz už tra­dič­ně za­kot­ve­na. Tomu od­po­ví­dá i tře­ba pří­pra­va jíd­la, kte­rá pro­bí­há na ohni s po­u­ži­tím od­po­ví­da­jí­cích su­ro­vin. Mimo to bu­dou or­ga­ni­zá­to­ři v his­to­ric­kých kos­tý­mech. Ty si však vy­ber ta­ko­vé ob­le­če­ní, jaké je ti po­ho­dl­né. Je­nom po­zor na prak­tič­nost – po­čí­tej s tím, že se po­hy­bu­ješ v pro­stře­dí ohně, dře­va, uhlí, hlí­ny, slá­my, …

Informace

Kdy?

So­bo­ta 17. 10. a ne­dě­le 18. 10. 2020.

V zá­kla­du po­čí­tá­me, že se zdr­žíš na svůj vy­bra­ný blok ře­me­sel, mů­žeš ale při­jet na li­bo­vol­nou část akce. Po­kud chceš při­jet dří­ve nebo od­jet poz­dě­ji, na­piš nám to, pro­sím, do při­hláš­ky.

Kde to bude?

V are­á­lu zá­mec­ké­ho pří­ko­pu v Ro­si­cích u Brna. Viz mapa.

Při­hla­šo­vá­ní

Kaž­dý den je roz­dě­len do blo­ků jed­not­li­vých ře­me­sel. V při­hláš­ce si za­re­zer­vu­ješ mís­to na jed­nom nebo více z nich. Kaž­dý blok má ome­ze­ný po­čet míst, abychom se ti moh­li do­sta­teč­ně vě­no­vat.

Za co pla­tím

Pla­tíš za kaž­dý blok ře­me­sel, kte­ré­ho se účast­níš. V této ceně je za­hr­nu­tý ma­te­ri­ál, jíd­lo a ná­kla­dy na or­ga­ni­za­ci akce. Taky z ní bu­de­me po­krý­vat dal­ší vý­da­je jako na­pří­klad do­pra­vu a stra­vo­vá­ní or­ga­ni­zá­to­rů.

Na akci nic ne­vy­dě­lá­vá­me, veš­ke­rý pří­pad­ný zisk pů­jde do údrž­by a zve­le­bo­vá­ní stře­do­vě­ké ves­nič­ky v Pří­ko­pu. Or­ga­ni­zá­to­ři a mi­stři pra­cu­jí bez ná­ro­ku na od­mě­nu.

Ko­lik pla­tím

Za je­den blok ře­me­sel, kte­rý trvá čty­ři a půl ho­di­ny, za­pla­tíš mezi 350 a 800 ko­runa­mi. Cena blo­ku je dána ce­nou ma­te­ri­á­lu: Na­pří­klad vý­ro­ba nože pat­ří k těm draž­ším, pro­to­že za­hr­nu­je ku­po­va­nou če­pel.

Jak se sta­ví­te k pan­de­mii CO­VID-19?

Ne­chce­me po­řá­dat akci, kte­rá by moh­la ohro­zit účast­ní­ky a je­jich blíz­ké. Po­kud ne­bu­de si­tu­a­ce dost bez­peč­ná, akci zru­ší­me a všech­ny pe­ní­ze do­sta­neš zpát­ky. Při po­řá­dá­ní akce se bu­de­me dr­žet nejen na­ří­ze­ní, ale i do­po­ru­če­ní vlá­dy a hy­gi­e­ny.

Zá­ro­veň jsme ti vý­ji­meč­ně ochot­ní vrá­tit celý účast­nic­ký po­pla­tek, po­kud se roz­hod­neš na akci nejet ze zdra­vot­ních dů­vo­dů nebo ji­ných dů­vo­dů sou­vi­se­jí­cích s pan­de­mií (ka­ran­té­na, osob­ní či pra­cov­ní si­tu­a­ce, …).

Stor­no po­plat­ky

Stor­no po­plat­ky činí 30 %, po­kud se od­hlá­síš do 17. 9., 50 % do 7. 10. a 90 % do 16. 10. Ode dne za­po­če­tí akce pe­ní­ze ne­vra­cí­me. V pří­pa­dě zru­še­ní akce ze stra­ny or­ga­ni­zá­to­rů vra­cí­me 100 % uhra­ze­né část­ky.

V pří­pa­dě, že na akci ne­bu­deš moct jet ze zdra­vot­ních dů­vo­dů a nebo z dů­vo­du ka­ran­té­ny, jsme ti ochot­ni vrá­tit celý účast­nic­ký po­pla­tek.

Jak je to s jíd­lem?

Naše čer­ná ku­chy­ně bude va­řit po ce­lou dobu akce. Kro­mě krát­ké pau­zy na oběd v ře­me­sl­ných blo­cích nejsou pře­stav­ky, ale po­kud bu­deš mít hlad, pře­stáv­ku si udě­lat mů­žeš, v ku­chy­ni se vždyc­ky něco na­jde. V ceně je sva­či­na a ve­če­ře, v so­bo­tu i oběd.

Chys­tá­me so­bot­ní a ne­děl­ní oběd, so­bot­ní ve­če­ři a ne­děl­ní sní­da­ni.

Po při­hlá­še­ní ti po­šle­me do­taz­ník, kam mů­žeš na­psat, jest­li máš po­tra­vi­no­vé aler­gie nebo zvlášt­ní po­ža­dav­ky (jsi ve­ge­ta­ri­án, …).

Co si mám vzít s se­bou?

Ob­le­če­ní vhod­né k prá­ci. Může tro­chu na­čich­nout kou­řem. Celé akce pro­bí­há ven­ku, vez­mě­te si ob­le­če­ní při­mě­ře­né tep­lé.

Můžu vzít ně­ko­ho s se­bou?

Are­ál pří­k­pou má ome­ze­nou ka­pa­ci­tu. Po­kud vás po­je­de více, při­hlaš­te se, pro­sím, zvlášť.

A co děti?

Po­ža­du­je­me, aby účast­ní­kům bylo ale­spoň 15 let. Mlad­ší děti se mů­žou zú­čast­nit pou­ze v do­pro­vo­du ro­di­čů. Po­kud chceš při­jet s dět­mi, na­piš nám to, pro­sím, do při­hláš­ky.

V Pří­ko­pu jsou mís­ta, kte­rá jsou po­ten­ci­ál­ně ne­bez­peč­ná (ko­vář­ská vý­heň, ka­ha­ny, ku­chy­ně, …) a or­ga­ni­zá­to­ři ne­bu­dou mít čas dá­vat na děti po­zor. Před­po­klá­dá­me pro­to, že na ně bu­deš do­hlí­žet. Po­kud chceš vzít ně­ko­ho jako do­zor (part­ne­ra/​part­ner­ku, ba­bič­ku, …), ne­mu­sí se při­hla­šo­vat zvlášť, jen nám to na­piš a do­mlu­ví­me se.

Be­re­te ná­hrad­ní­ky?

Jsou všech­na mís­ta na ře­me­sl­ném blo­ku, kte­ré­ho se chceš zú­čast­nit, ob­sa­ze­ná? Mů­žeš po­čkat, jest­li se ně­ja­ké blo­ky ne­u­vol­ní. A nebo nám na­piš na tvrz@tvrz.net a zku­sí­me se ně­jak do­mlu­vit.

Vím přes­ně, co chci vy­tvo­řit. Bude to mož­né?

Před akcí se ješ­tě mů­že­me po­ba­vit o po­drob­nos­tech tvé­ho vý­rob­ku, o tom co jde, co nejde, co se stih­nout dá a co ne. Vy­čkej, až ti při­jde do­taz­ník.

Můžu u vás přespat?

V Pří­ko­pu je ome­ze­ný po­čet míst na spa­ní, tak­že ti to ne­mů­že­me za­ru­čit, po­ku­sí­me se ti ale vy­ho­vět. Na­piš nám a ně­jak se do­mlu­ví­me.

Spí se na slá­mě nebo na pod­la­ze, bu­deš po­tře­bo­vat vlast­ní spa­cák a ka­ri­mat­ku.

Měděné výrobky

Člo­věk by ne­vě­řil, ko­lik toho jde udě­lat s mě­dě­ným drá­tem a kla­dív­kem!

Vlast­no­ruč­ně si z mě­dě­né­ho ple­chu a drá­tů vy­ro­bíš drob­ný před­mět k užit­ku či po­tě­še­ní.

Jako prv­ní vy­ro­bíš jed­no­du­chou te­pa­nou oděv­ní spo­nu nebo prstýnek, abys po­znal/​a, jak se měď jako ma­te­ri­ál cho­vá.

Poté se mů­žeš vě­no­vat ča­so­vě ná­roč­něj­ší vý­ro­bě před­mě­tu buď dle vlast­ní­ho ná­vr­hu, nebo se ne­chat in­spi­ro­vat ukáz­ka­mi růz­ných vý­rob­ků, kte­ré bu­de­me mít na mís­tě.

Pro in­spi­ra­ci na­bí­zí­me jako pří­klad ně­ko­lik mož­nos­tí:

  • Kra­bič­ka na drob­nos­ti pá­je­ná z mě­dě­né­ho ple­chu.
  • Drob­ný šperk se za­fa­so­va­ným ka­mín­kem nebo sklíč­kem (ka­mí­nek si při­nes vlast­ní a nebo se při­hlas do blo­ku vý­ro­by ko­rál­ků).
  • Prs­ten nebo jiný šperk s fi­li­grá­no­vým zdo­be­ním.
  • Pouz­dro na drob­nos­ti (na­pří­klad je­hel­ní­ček) s fi­li­grá­no­vým zdo­be­ním.

Měď bu­de­me zpra­co­vá­vat pře­váž­ně te­pá­ním a ohý­bá­ním, ke spo­jo­vá­ní dílů po­u­ži­je­me tech­ni­ku tvr­dé­ho pá­je­ní po­mo­cí ply­no­vých pá­je­cích ho­řá­ků. K vy­čiš­tě­ní zo­xi­do­va­né­ho po­vrchu po­u­ži­je­me ky­se­lou lá­zeň, brus­né hou­bič­ky, kar­tá­če a jem­né smir­ko­vé plát­no.

Korálky

Na­ví­jet sklo nad ka­ha­nem, to si jin­de ne­vy­zkou­šíš!

Sklo je ma­te­ri­ál, kte­rý pro­vá­zí lid­stvo již od doby že­lez­né. Jed­ním z nej­star­ších způ­sobů vy­u­ži­tí byla ná­po­do­ba dra­hých ka­me­nů a vý­ro­ba ko­rál­ků a růz­ných dal­ších oz­dob.

Vy­zkou­šíš si vý­ro­bu ko­rál­ků na­ví­je­ním roz­ta­ve­né­ho skla na ko­vo­vé tyč­ky (tech­ni­ka vi­nu­té per­ly). Ši­kov­něj­ší, nebo ti, kte­ří mají už s tou­to tech­ni­kou ně­ja­ké zku­še­nos­ti, si mo­hou zku­sit vy­ro­bit repli­ku skle­ně­né­ho vel­ko­mo­rav­ské­ho gom­bí­ku nebo špend­lík s oz­dob­nou hla­vič­kou.

K na­hří­vá­ní skla bu­de­me po­u­ží­vat sa­mo­duj­ný sklář­ský ka­han.

Tvým vý­rob­kem múže být na­hr­del­ník z ko­rál­ků, nebo ko­rál­ky pak mů­žeš vy­u­žít tře­ba jako zá­klad šper­ku vy­rá­bě­né­ho dal­ší tech­ni­kou (měď, kůže, tex­til­ní tech­ni­ky), nebo jako funkč­ní díl ně­ja­ké­ho dal­ší­ho vý­rob­ku (za­ráž­ka, za­pí­ná­ní a jiné). Na tom ale bude nej­lep­ší do­hod­nout se pří­mo na mís­tě.

Tkaní

Utkat z lně­né pří­ze pru­hy s ozdob­ný­mi vzo­ry zvlád­ne s hře­be­nem i za­čá­teč­ník!

Mů­žeš si utkat vl­ně­ný po­pruh po­u­ži­tel­ný jako ozdo­ba na oděv, opa­sek, če­len­ka, ná­ra­mek, …

Tká se na dře­vě­ném hře­be­nu. Vy­be­reš si bar­vy (pod­le do­stup­ných vln) a vzor, na­vlék­neš vlny do hře­be­nu a pak už je tře­ba jen peč­li­vě tkát. Při při­mě­ře­né zruč­nos­ti není pro­blém za dobu ře­me­sln­né­ho blo­ku utkat 1–2m tka­ni­ci, což je dél­ka po­sta­ču­jí­cí na opa­sek nebo na­ši­tí na oděv.

Tká se z akry­lo­vé pří­ze, po­kud bys chtěl/​a vý­ro­bek z ji­né­ho ma­te­ri­á­lu (pra­vá vlna), mu­síš se na tom před akcí do­mlu­vit.

Karetkování

Tka­ní na ka­ret­kách je sice těž­ší než na hře­be­nu, ale ty vzo­ry!

Vy­ro­bit si ka­ret­ko­va­nou tka­ni­ci zvlád­li už lidé v době že­lez­né před sko­ro tře­mi ti­sí­ci lety. Přijď­te si to vy­zkou­šet v ně­kte­ré z po­u­ží­va­ných tech­nik na vlast­ní kůži.

Bu­deš mít mož­nost vy­ro­bit si buď opa­sek o dél­ce až 150 cm nebo krat­ší tka­ni­ci, kte­rá jde po­u­žít jako ná­ra­mek, če­len­ka do vla­sů nebo zá­lož­ka do kni­hy.

Blok na vý­ro­bu opasku za­čí­ná v so­bo­tu ráno. Po­čí­tej s tím, že je ča­so­vě vel­mi ná­roč­ný: strá­víš na něm celý den a prav­dě­po­dob­ně jej bu­deš muset do­kon­čit doma. Drob­něj­ším vý­rob­kům se mů­žeš vě­no­vat v so­bo­tu od­po­led­ne.

Jako ma­te­ri­ál po­u­ží­vá­me akryl, po­kud bys chtěl vý­ro­bek z ji­né­ho ma­te­ri­á­lu (pra­vá vlna), je to mož­né, ale mu­síš se na tom před akcí do­mlu­vit.

Na­bí­zí­me také mož­nost si sadu ka­re­tek kou­pit, tak­že po­kud ne­stih­neš tka­ni­ci do­kon­čit na mís­tě, mů­žeš si ji od­nést i s ka­ret­ka­mi a do­kon­čit doma.

Nůž a pochva

Kaž­dý správ­ný muž nosí nůž. Proč by ale ne­moh­ly i ženy?

Vy­ro­bíš si nůž fin­ské­ho typu s če­pe­lí z uh­lí­ko­vé oce­le. Če­pel do­sta­neš ho­to­vou.

Ru­ko­jeť bu­deš mít dře­vě­nou (dle mož­nos­tí bu­ko­vou, ja­sa­no­vou nebo bře­zo­vou), mon­to­va­nou tech­ni­kou na trn le­pe­ním. Po ob­ro­be­ní do po­ža­do­va­né­ho tva­ru ji na­pus­tíš im­preg­na­cí a vy­leštíš.

Po­chvu si vy­ro­bíš ko­že­nou, vo­li­tel­ně s dře­vě­nou vlož­kou a se ši­tím buď vza­du (stře­do­vě­ký nebo také fin­ský styl) nebo na boku. Vý­ro­ba po­chvy je v na­bíd­ce uve­de­na jako sa­mo­stat­ný blok, po­kud máš zá­jem ne­za­po­meň si jej při­hlá­sit. Pro vý­ro­bu po­chvy je po­tře­ba mít ho­to­vý nůž – buď ten, co si vy­ro­bíš nebo si mů­žes i donést svůj, jiný.

Prak­tic­ky všech­ny prá­ce se pro­vá­dí ruč­ní­mi ná­stro­ji (nůž, pil­ka, pil­ník, smir­ko­vý pa­pír, …).

Ru­ko­jeť nože si mů­žeš do­zdo­bit řezbou, ry­ti­nou nebo vy­lé­vá­ním cí­nem. Zdo­be­ní je ča­so­vě ná­roč­né, ve stan­dard­ním ře­me­sl­ném blo­ku bychom jej ne­stih­li. Po­kud máš zá­jem nůž zdo­bit, na­piš nám to do při­hláš­ky, ješ­tě se s te­bou do­mlu­ví­me.

Doprovodný program

Kro­mě ře­me­sel bude po celý den pro­bí­hat dal­ší pro­gram. Po­kud zrov­na ne­bu­deš mít co dě­lat mů­žeš si vy­zkou­šet na­pří­klad za­stří­let z luku do ter­če nebo za­hrát vi­kingské ša­chy.

Bě­hem dne bude také pří­stup­ná ko­vár­na, kde si mů­žeš pod do­hle­dem mi­s­tra ře­mes­la ko­vář­ské­ho vy­zkou­šet prá­ci se žha­vým že­le­zem. Ne­mů­že­me ti sice slí­bit, že si něco vy­ro­bíš, tře­ba však zjis­tíš, že ti bu­še­ní do ko­vad­li­ny jde.

Na so­bo­tu ve­čer chys­tá­me po­se­ze­ní u ohně. Mů­žeš jen tak se­dět a ba­vit se, nebo si s námi za­hrát a za­zpí­vat. Umíš hrát na hu­deb­ní ná­stroj? Vem ho s se­bou!

Přihláška

Ve svět­le sou­čas­ných udá­los­tí jsme se roz­hod­li Ře­mes­la na Tvr­zi ro­sic­ké zru­šit. Ač­ko­liv bychom do­ká­za­li vy­ho­vět ak­tu­ál­ně plat­ným na­ří­ze­ním, v době rych­lé­ho růstu po­čtu na­ka­že­ných nám po­řá­dat akci ne­při­jde vhod­né ani bez­peč­né. Na­víc se ne­chce­me do­stat do si­tu­a­ce, kdy­bychom mu­se­li akci ru­šit den pře­dem kvů­li zpřís­ně­ní opat­ře­ní nebo vý­pad­ku ně­kte­ré­ho z ře­me­sl­ných mi­s­trů z dů­vo­dů ne­mo­ci nebo ka­ren­té­ny.

Po­kud vás Ře­mes­la na Tvr­zi ro­sic­ké za­u­ja­la, sle­duj­te naše FB strán­ky, plá­nu­je­me je uspo­řá­dat v prv­ním vhod­ném ter­mí­nu.

Kontakt

Pokud máš jakýkoli dotaz, neváhej se nám ozvat:

tvrz@tvrz.net