Řemesla

na Tvrzi rosické III

Více

Ře­mes­la na Tvr­zi ro­sic­ké je workshop tra­dič­ních ře­me­sel v Ro­si­cích u Brna. Chceš si vy­ro­bit vlast­ní nůž a po­chvu? Na­u­čit se zá­kla­dy prá­ce s mědí nebo se sklem? Vy­ro­bit si ko­že­nou ta­švi­ci, pro­to­že už tě ne­ba­ví, že vět­ši­na his­to­ric­ké­ho odě­ní nemá kapsy? Nebo lu­cer­nu z per­ga­me­nu, ať si ne­mu­síš na akci sví­tit če­lov­kou? A co tře­ba opasky, ať už tka­né na hře­be­nu nebo na ka­ret­kách? Pod ve­de­ním na­šich mi­s­trů si vy­zkou­šíš zá­kla­dy vy­bra­né­ho ře­mes­la na kon­krét­ních vý­rob­cích, kte­ré pak mů­žeš no­sit (nejen) ke své­mu his­to­ric­ké­mu kos­tý­mu.

Wor­shop se koná v pro­sto­ru stře­do­vě­ké ves­nič­ky v are­á­lu zám­ku v Ro­si­cích u Brna. Celá akce pro­bí­há v ku­li­sách prv­ní po­lo­vi­ny 14. sto­le­tí, ne­sna­ží­me se však o ab­so­lut­ní his­to­ric­kou věr­nost Ně­kdy pra­cu­je­me s ma­te­ri­á­ly a tech­ni­ka­mi star­ší­mi, jin­dy si zase troš­ku vy­po­mů­že­me ně­čím mo­der­ním. Ob­čas vy­chá­zí­me z ná­le­zů, jin­dy vý­ro­bek při­způ­so­bí­me spíš na­šim po­tře­bám nebo do­stup­ným ma­te­ri­á­lům a tech­no­lo­giím. O tom, jak moc his­to­ric­ky přes­ný tvůj vý­ro­bek bude, do ur­či­té míry mů­žeš roz­hod­nout i ty, v kaž­dém pří­pa­dě však do­sta­neš mož­nost vy­zkou­šet si zá­kla­dy da­né­ho ře­mes­la a od­nést si vlast­no­ruč­ní vý­ro­bek. Bliž­ší in­for­ma­ce na­jdeš u jed­not­li­vých ře­me­sel.

Workshop je ur­če­ný pro ko­ho­ko­li, komu ne­va­dí pra­co­vat ruka­ma (pro­to­že bez toho to oprav­du nejde). Máš-li ně­ja­ký spe­ci­fic­ký po­ža­da­vek (his­to­ric­ká věr­nost či ne­ob­vyk­lý tvar pro tvůj kos­tým na LARP), ne­vá­hej nám na­psat a zku­sí­me se do­mlu­vit.

Informace

Kdy?

So­bo­ta 23. 4. a ne­dě­le 24. 4. 2022.

Akce za­čí­ná v so­bo­tu v 8:45 a kon­čí v ne­dě­li v 15:00.

Kde to bude?

V are­á­lu zá­mec­ké­ho pří­ko­pu v Ro­si­cích u Brna. Viz mapa.

Jak to bude fun­go­vat?

Kaž­dý den je roz­dě­len do blo­ků jed­not­li­vých ře­me­sel. V při­hláš­ce si za­re­zer­vu­ješ mís­to na jed­nom nebo více z nich. Kaž­dý blok má ome­ze­ný po­čet míst, abychom se ti moh­li do­sta­teč­ně vě­no­vat.

V zá­kla­du po­čí­tá­me, že se zdr­žíš na svůj vy­bra­ný blok ře­me­sel, mů­žeš ale zů­stat déle.

Za co pla­tím

Pla­tíš za kaž­dý blok ře­me­sel, kte­ré­ho se účast­níš. V této ceně je za­hr­nu­tý ma­te­ri­ál, čas mi­s­tra, jíd­lo a ná­kla­dy na or­ga­ni­za­ci akce.

Cena blo­ků jed­not­li­vých ře­me­sel se může li­šit na­pří­klad pod­le ma­te­ri­á­lu, kte­rý je k nim po­tře­ba, nebo vy­ba­ve­ní. Na­pří­klad vý­ro­ba nože pat­ří k těm draž­ším, pro­to­že za­hr­nu­je ku­po­va­nou če­pel.

Kro­mě zá­klad­ní ceny uve­de­né v při­hla­šo­va­cí ta­bul­ce ti mů­žou mi­stři na akci za pří­pla­tek na­bíd­nout draž­ší ma­te­ri­ál (na­pří­klad ovčí vlnu mís­to akry­lu) nebo mož­nost od­vézt si domů ně­kte­ré ná­stro­je. Vý­ro­bek si však vždy zvlád­neš vy­ro­bit i bez pří­plat­ků. Bliž­ší in­for­ma­ce na­jdeš pře­číst v po­pi­su jed­no­ti­vých ře­me­sel.

Jak se sta­ví­te k pan­de­mii CO­VID-19?

Ne­chce­me po­řá­dat akci, kte­rá by moh­la ohro­zit účast­ní­ky a je­jich blíz­ké. Po­kud ne­bu­de si­tu­a­ce dost bez­peč­ná, akci zru­ší­me a všech­ny pe­ní­ze do­sta­neš zpát­ky. Při po­řá­dá­ní akce se bu­de­me dr­žet nejen na­ří­ze­ní, ale i do­po­ru­če­ní vlá­dy a hy­gi­e­ny. O ak­tu­ál­ní si­tu­a­ci tě bu­de­me in­for­mo­vat a o zru­še­ní akce roz­hod­ne­me nej­poz­dě­ji 11. 4.

Pod­le sou­čas­ných na­ří­ze­ní není pro účast na akci nut­ný ne­ga­tiv­ní test, cer­ti­fi­kát o oč­ko­vá­ní nebo pro­dě­la­né ne­mo­ci. Po­kud však bu­deš mít pří­zna­ky ne­mo­ci, po­prosí­me tě abys zů­stal/​a doma. V ta­ko­vém pří­pa­dě jsme ti vý­ji­meč­ně ochot­ni vrá­tit účast­nic­ký po­pla­tek (viz níže).

Stor­no po­plat­ky

Stor­no po­plat­ky činí 30 %, po­kud se od­hlá­síš do 21. 3., 50 % do 12. 4. a 90 % do 22. 4. Ode dne za­po­če­tí akce pe­ní­ze ne­vra­cí­me. V pří­pa­dě zru­še­ní akce ze stra­ny or­ga­ni­zá­to­rů vra­cí­me 100 % uhra­ze­né část­ky. V pří­pa­dě, že zru­ší­me ře­me­sl­ný blok z dů­vo­du ab­sen­ce mi­s­tra, vrá­tí­me ti pe­ní­ze za kon­krét­ní zru­še­ný blok.

V pří­pa­dě, že na akci ne­bu­deš moct jet z dů­vo­du pří­zna­ků ne­mo­ci, ka­ran­té­ny, izo­la­ce, či jiný zá­važ­ných dů­vo­dů spo­je­ných s pan­de­mií co­vid 19, vra­cí­me též 100 % uhra­ze­né část­ky.

Jak je to s jíd­lem?

Naše čer­ná ku­chy­ně bude va­řit po ce­lou dobu akce. Kro­mě krát­ké pau­zy na oběd v ře­me­sl­ných blo­cích nejsou pře­stav­ky, ale po­kud bu­deš mít hlad, pře­stáv­ku si udě­lat mů­žeš, v ku­chy­ni se vždyc­ky něco na­jde. Z vel­kých jí­del ti mů­že­me na­bíd­nout so­bot­ní a ne­děl­ní oběd, so­bot­ní ve­če­ři a ne­děl­ní sní­da­ni.

Po při­hlá­še­ní ti po­šle­me do­taz­ník, kam mů­žeš na­psat, jest­li máš po­tra­vi­no­vé aler­gie nebo zvlášt­ní po­ža­dav­ky (jsi ve­ge­ta­ri­án, …).

Co si mám vzít s se­bou?

Ob­le­če­ní vhod­né k prá­ci a u kte­ré ne­va­dí, že se za­špi­ní nebo na­čich­ne od kou­ře. Celé akce pro­bí­há ven­ku, vez­mi si ob­le­če­ní při­mě­ře­né tep­lé.

Můžu vzít ně­ko­ho s se­bou?

Are­ál Pří­ko­pu má ome­ze­nou ka­pa­ci­tu. Po­kud vás po­je­de více, při­hlaš­te se, pro­sím, zvlášť.

A co děti?

Po­ža­du­je­me, aby účast­ní­kům bylo ale­spoň 15 let. Mlad­ší děti se mů­žou zú­čast­nit pou­ze v do­pro­vo­du ro­di­čů. Po­kud chceš při­jet s dět­mi, na­piš nám to, pro­sím, do při­hláš­ky.

V Pří­ko­pu jsou mís­ta, kte­rá jsou po­ten­ci­ál­ně ne­bez­peč­ná (ko­vář­ská vý­heň, ka­ha­ny, ku­chy­ně, …) a or­ga­ni­zá­to­ři ne­bu­dou mít čas dá­vat na děti po­zor. Před­po­klá­dá­me pro­to, že na ně bu­deš do­hlí­žet. Po­kud chceš vzít ně­ko­ho jako do­zor (part­ne­ra/​part­ner­ku, ba­bič­ku, …), ne­mu­sí se při­hla­šo­vat zvlášť, jen nám to na­piš a do­mlu­ví­me se.

Be­re­te ná­hrad­ní­ky?

Jsou všech­na mís­ta na ře­me­sl­ném blo­ku, kte­ré­ho se chceš zú­čast­nit, ob­sa­ze­ná? Mů­žeš po­čkat, jest­li se ně­ja­ké blo­ky ne­u­vol­ní. A nebo nám na­piš na tvrz@tvrz.net a zku­sí­me se ně­jak do­mlu­vit.

Vím přes­ně, co chci vy­tvo­řit. Bude to mož­né?

Před akcí se ješ­tě mů­že­me po­ba­vit o po­drob­nos­tech tvé­ho vý­rob­ku, o tom co jde, co nejde, co se stih­nout dá a co ne. Vy­čkej, až ti při­jde do­taz­ník.

Můžu u vás přespat?

V Pří­ko­pu je ome­ze­ný po­čet míst na spa­ní, tak­že ti to ne­mů­že­me za­ru­čit, po­ku­sí­me se ti ale vy­ho­vět. Na­piš nám a ně­jak se do­mlu­ví­me.

Spí se na slá­mě nebo na pod­la­ze, bu­deš po­tře­bo­vat vlast­ní spa­cák a ka­ri­mat­ku.

Základy práce s mědí

Člo­věk by ne­vě­řil, ko­lik toho jde udě­lat s mě­dě­ným drá­tem a kla­dív­kem!

Vlast­no­ruč­ně si z mě­dě­né­ho ple­chu a drá­tů vy­ro­bíš drob­ný před­mět k užit­ku či po­tě­še­ní.

Jako prv­ní vy­ro­bíš jed­no­du­chou te­pa­nou oděv­ní spo­nu nebo prstýnek, abys po­znal/​a, jak se měď jako ma­te­ri­ál cho­vá.

Poté se mů­žeš vě­no­vat ča­so­vě ná­roč­něj­ší vý­ro­bě před­mě­tu buď dle vlast­ní­ho ná­vr­hu, nebo se ne­chat in­spi­ro­vat ukáz­ka­mi růz­ných vý­rob­ků, kte­ré bu­de­me mít na mís­tě.

Pro in­spi­ra­ci na­bí­zí­me jako pří­klad ně­ko­lik mož­nos­tí:

  • Opas­ko­vá spo­na
  • Kra­bič­ka na drob­nos­ti pá­je­ná z mě­dě­né­ho ple­chu.
  • Drob­ný šperk se za­fa­so­va­ným ka­mín­kem nebo sklíč­kem (ka­mí­nek si při­nes vlast­ní a nebo se při­hlas do blo­ku vý­ro­by ko­rál­ků).
  • Prs­ten nebo jiný šperk s fi­li­grá­no­vým zdo­be­ním.
  • Pouz­dro na drob­nos­ti (na­pří­klad je­hel­ní­ček) s fi­li­grá­no­vým zdo­be­ním.

Měď bu­de­me zpra­co­vá­vat pře­váž­ně te­pá­ním a ohý­bá­ním, ke spo­jo­vá­ní dílů po­u­ži­je­me tech­ni­ku tvr­dé­ho pá­je­ní po­mo­cí ply­no­vých pá­je­cích ho­řá­ků. K vy­čiš­tě­ní zo­xi­do­va­né­ho po­vrchu po­u­ži­je­me ky­se­lou lá­zeň, brus­né hou­bič­ky, kar­tá­če a jem­né smir­ko­vé plát­no.

Skleněné korálky

Na­ví­jet sklo nad ka­ha­nem, to si jin­de ne­vy­zkou­šíš!

Sklo je ma­te­ri­ál, kte­rý pro­vá­zí lid­stvo již od doby že­lez­né. Jed­ním z nej­star­ších způ­sobů vy­u­ži­tí byla ná­po­do­ba dra­hých ka­me­nů a vý­ro­ba ko­rál­ků a růz­ných dal­ších oz­dob.

Vy­zkou­šíš si vý­ro­bu ko­rál­ků na­ví­je­ním roz­ta­ve­né­ho skla na ko­vo­vé tyč­ky (tech­ni­ka vi­nu­té per­ly). Ši­kov­něj­ší, nebo ti, kte­ří mají už s tou­to tech­ni­kou ně­ja­ké zku­še­nos­ti, si mo­hou zku­sit vy­ro­bit repli­ku skle­ně­né­ho vel­ko­mo­rav­ské­ho gom­bí­ku nebo špend­lík s oz­dob­nou hla­vič­kou.

K na­hří­vá­ní skla bu­de­me po­u­ží­vat sa­mo­duj­ný sklář­ský ka­han.

Tvým vý­rob­kem múže být ná­hr­del­ník z ko­rál­ků, nebo ko­rál­ky pak mů­žeš vy­u­žít tře­ba jako zá­klad šper­ku vy­rá­bě­né­ho dal­ší tech­ni­kou (měď, kůže, tex­til­ní tech­ni­ky), nebo jako funkč­ní díl ně­ja­ké­ho dal­ší­ho vý­rob­ku (za­ráž­ka, za­pí­ná­ní a jiné). Na tom ale bude nej­lep­ší do­hod­nout se pří­mo na mís­tě.

Hřebenová tkanice

Utkat z pří­ze pru­hy s ozdob­ný­mi vzo­ry zvlád­ne s hře­be­nem i za­čá­teč­ník!

Mů­žeš si utkat vl­ně­ný po­pruh po­u­ži­tel­ný jako oz­do­bu na oděv, opa­sek, če­len­ku, ná­ra­mek, …

Tká se na dře­vě­ném hře­be­nu. Vy­be­reš si bar­vy (pod­le do­stup­ných vln) a vzor, na­vlék­neš vlny do hře­be­nu a pak už je tře­ba jen peč­li­vě tkát. Při při­mě­ře­né zruč­nos­ti není pro­blém za dobu ře­me­sl­né­ho blo­ku utkat 1–2 m tka­ni­ce, což je dél­ka po­sta­ču­jí­cí na opa­sek nebo na­ši­tí na oděv.

Tka­ní na hře­be­no­vém stáv­ku je tech­ni­ka vy­u­ží­va­jí­cí se po mno­ho sto­le­tí. Tká se z akry­lo­vé pří­ze, po­kud bu­deš chtít hned od za­čát­ku pra­co­vat s vl­ně­nou pří­zí, na­piš nám to do při­hláš­ky a do­mlu­ví­me se. V pří­pa­dě, že tka­ni­ci ne­stih­neš do­dě­lat, bude mož­né od­kou­pit si hře­ben a do­dě­lat ji doma. Tech­ni­ku již tou do­bou bu­deš dob­ře znát.

Karetková tkanice

Tka­ní na ka­ret­kách je sice těž­ší než na hře­be­nu, ale ty vzo­ry!

Ka­ret­ko­va­né tka­ni­ce zvlád­li vy­ro­bit už lidé v době že­lez­né před sko­ro tře­mi ti­sí­ci lety. Zku­síš to taky? Bu­deš mít mož­nost vy­ro­bit si buď opa­sek o dél­ce až 150 cm nebo krat­ší tka­ni­ci, kte­rá jde po­u­žít jako ná­ra­mek, če­len­ka do vla­sů nebo zá­lož­ka do kni­hy.

Blok na vý­ro­bu opasku za­čí­ná v so­bo­tu ráno. Po­čí­tej s tím, že je ča­so­vě vel­mi ná­roč­ný: strá­víš na něm celý den a prav­dě­po­dob­ně jej bu­deš muset do­kon­čit doma. Drob­něj­ším vý­rob­kům se mů­žeš vě­no­vat v so­bo­tu od­po­led­ne.

Jako ma­te­ri­ál po­u­ží­vá­me akryl, po­kud bys chtěl vý­ro­bek z ji­né­ho ma­te­ri­á­lu (pra­vá vlna), na­piš nám. Po­kud máš vlast­ní sadu ka­re­tek, vem ji klid­ně s se­bou. Po­kud ne, po­čí­tá­me s tím, že po­kud to ne­stih­neš a bu­deš chtít ješ­tě po­kra­čo­vat, mů­žeš si je od nás za­kou­pit a celý ná­vlek si od­nést domů a do­dě­lat.

Lucerna

Takhle sty­lo­vé sví­ti­dlo ur­či­tě doma ne­máš!

Vy­ro­bíš si do­bo­vou lu­cer­nu, kte­rá je tvo­ře­na dře­vě­nou šesti­hran­nou kon­struk­cí po­ta­že­nou kůží. Stan­dard­ně je ur­če­na pro sví­ce­ní svíč­kou, je ale mož­né do ní vlo­žit i elek­tric­ké svět­lo. V obou pří­pa­dech skvě­le do­pl­ní ja­ký­ko­li kos­tým a už ne­bu­deš muset ře­šit, čím na­hra­dit ne­sty­lo­vou če­lov­ku!

Vět­ši­na prá­ce na lu­cer­ně se pro­vá­dí ruč­ní­mi ná­stro­ji jako pil­ka, pil­ník a smir­ko­vý pa­pír, jen při vr­tá­ní děr si po­mů­že­me elek­tric­kou vr­tač­kou.

Nůž a pochva

Kaž­dý správ­ný muž nosí nůž. Proč by ale ne­moh­ly i ženy?

Vy­ro­bíš si nůž fin­ské­ho typu s če­pe­lí z uh­lí­ko­vé oce­le. Če­pel do­sta­neš ho­to­vou. K dis­po­zi­ci bude v zá­kla­du 85 mm dlou­há če­pel, za pří­pla­tek pak i del­ší. Po­kud bu­deš mít na če­pel ně­ja­ké spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky, na­piš nám to do při­hláš­ky a do­mlu­ví­me se.

Ru­ko­jeť bu­deš mít dře­vě­nou (dle mož­nos­tí bu­ko­vou, ja­sa­no­vou nebo bře­zo­vou), mon­to­va­nou tech­ni­kou na trn le­pe­ním. Po ob­ro­be­ní do po­ža­do­va­né­ho tva­ru ji na­pus­tíš im­preg­na­cí a vy­leštíš.

Po­chvu si vy­ro­bíš ko­že­nou, vo­li­tel­ně s dře­vě­nou vlož­kou a se ši­tím buď vza­du (stře­do­vě­ký nebo také fin­ský styl) nebo na boku. Vý­ro­ba po­chvy je v na­bíd­ce uve­de­na jako sa­mo­stat­ný blok, po­kud máš zá­jem ne­za­po­meň si jej při­hlá­sit. Pro vý­ro­bu po­chvy je po­tře­ba mít ho­to­vý nůž buď ten, co si vy­ro­bíš, nebo si mů­žes i donést svůj.

Prak­tic­ky všech­ny prá­ce se pro­vá­dí ruč­ní­mi ná­stro­ji (nůž, pil­ka, pil­ník, smir­ko­vý pa­pír, …), ob­čas si po­mů­že­me vr­tač­kou nebo brus­kou.

V sou­čas­nos­ti ne­na­bí­zí­me nože, kte­ré by měly před­lo­hy v his­to­ric­kých pra­me­nech, ale po­kud ne­jez­díš li­ving his­to­ry, ne­mu­síš se bát, že by ti nůž ka­zil kos­tým. Na­o­pak!

Kožená tašvice

Sty­lo­vý do­pl­něk, kte­rý vy­ře­ší ni­kdy ne­kon­čí­cí pro­blém – kam scho­vat drob­nos­ti, když můj kos­tým nemá kapsy?

Vý­sled­kem to­ho­to worksho­pu bude tvá vlast­ní ko­že­ná ta­švi­ce k po­vě­še­ní na opa­sek. Ne­če­kej žád­nou taš­ku na kni­hy, ale pod­stat­né věci, kte­ré chceš mít u sebe (tře­ba i te­le­fon), se ti tam ur­či­tě vle­zou.

V ce­lo­den­ním blo­ku se na­u­číš zá­klad­ní prá­ci s kůží i něco o bar­ve­ní, bu­deš-li chtít. Vy­chá­zí­me ze snaz­ších stře­do­vě­kých stři­hů a pra­cu­je­me s tříslo­či­něn­nou kůží, na bar­ve­ní po­u­ží­vá­me mo­der­ní bar­vy. Máš-li však ně­ja­ký kon­krét­ní střih, o kte­rý bys měl/​a zá­jem, na­piš nám to do při­hláš­ky a do­mlu­ví­me se. Spo­nu na ta­švi­ci si mů­žeš vy­brat u nás, nebo při­vést vlast­ní, po­kud bu­deš chtít ně­ja­kou spe­ci­ál­ní (jed­ná se o ma­lou spo­nu s tr­nem, jako je na­pří­klad na opas­cích, na pá­sek ši­ro­ký 1,5–2,5 cm).

Přihláška

Po­kud tě tato akce za­u­ja­la a chceš se zú­čast­nit, vy­plň, pro­sím, ná­sle­du­jí­cí for­mu­lář. Kro­mě kon­takt­ních úda­jů po tobě bu­de­me chtít blo­ky ře­me­sel, kte­rých se chceš zú­čast­nit. Po při­hlá­še­ní ti do pěti dní po­šle­me e-mail s dal­ší­mi in­for­ma­ce­mi (zkon­t­ro­luj si, pro­sím, spam) a po­drob­něj­ší do­taz­ník, kde mů­žeš vy­pl­nit, kdy se chys­táš při­jet, kdy od­jet, a dal­ší or­ga­ni­zač­ní in­for­ma­ce.

Plat­bu od tebe bu­de­me chtít do týd­ne od do­ru­če­ní pla­teb­ních úda­jů. Do té doby máš re­zer­vo­va­né vy­bra­né blo­ky ře­me­sel, po­tom tvou při­hláš­ku zru­ší­me, aby se moh­li při­hlá­sit dal­ší zá­jem­ci.

Osob­ní úda­je, kte­ré nám po­skyt­neš, po­u­ži­je­me pou­ze pro úče­ly ko­mu­ni­ka­ce spo­je­né s akcí.

Kontakt

Pokud máš jakýkoli dotaz, neváhej se nám ozvat:

tvrz@tvrz.net